BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Ciprofloxacin presentation

Bipacksedel: Information till användaren

Ciprofloxacin Bluefish

250 mg, 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
ciprofloxacin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

1. Vad Ciprofloxacin Bluefish är och vad det används för


2. Vad du behöver veta innan du använder Ciprofloxacin Bluefish

Använd inte Ciprofloxacin Bluefish

• om du är allergisk mot ciprofloxacin eller mot andra kinolonläkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du behandlas med tizanidin (se avsnitt 2 Intag av andra läkemedel)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ciprofloxacin Bluefish


Före behandling med Ciprofloxacin Bluefish

Tala om för din läkare om du:

• någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling kan behöva anpassas

• lider av epilepsi eller annan neurlogisk sjukdom

• har upplevt senproblem under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Bluefish

• har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)

• tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmi)


Hjärtproblem

Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT- intervall, (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack ( hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar ( se avsnitt Användning av andra läkemedel )


Under behandling med Ciprofloxacin Bluefish

Tala genast om för din läkare om något av följande uppkommer under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Din läkare kommer att besluta om behandlingen med Ciprofloxacin Bluefish behöver avslutas.


Svår, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock, angioödem). Även efter den första dosen, finns det en liten risk att du upplever en allvarlig allergisk reaktion med följande symtom: täthet i bröstet, svindel eller svimning eller upplever yrselkänsla när du står upp. Om det händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och omedelbart kontakta din läkare.


Smärta och svullnad i lederna och seninflammation kan ibland uppkomma, särskilt om du är äldre och dessutom behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation, sluta ta Ciprofloxaicn Bluefish och vila det smärtande området. Undvik onödiga rörelser, eftersom det kan öka risken för senbristning. Inflammationer och bristningar i senor kan ske flera månader efter du har avslutat behandling med Ciprofloxacin Bluefish.


• Om du lider av epilepsi eller annan neurologisk sjukdom såsom minskat blodflöde i hjärnan eller slaganfall, kan du uppleva biverkningar relaterade till centrala nervsystemet. Om dett händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


• Du kan uppleva psykiatriska reaktioner första gången du tar Ciprofloxacin Bluefish. Om du lider av depression eller psykoser kan dina symtom bli värre under behandling med Ciprofloxacin Bluefish. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


• Du kan känna symtom av neuropati såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet. Om detta händer ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och genast kontakta din läkare.


Diarré kan uppkomma under tiden du tar antibiotika, inklusive Ciprofloxacin Bluefish, eller till och med flera veckor efter det att du slutat ta dem. Om detta blir allvarligt eller ihållande eller om du upptäcker blod eller slem i din avföring, sluta då genast att ta Ciprofloxacin Bluefish eftersom det kan vara livshotande. Ta inga läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörelser, och kontakta din läkare.


• Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Ciprofloxacin Bluefish om du ska lämna blod-eller urinprov.


• Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka leverskada. Om du märker några symtom såsom förlorad aptit, gulsot (gulaktig hud), mörk urin, klåda eller spändhet i magen, ska du sluta ta Ciprofloxacin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart.


• Ciprofloxacin Bluefish kan orsaka nedgång i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan bli nedsatt. Om du upplever en infektion med symtom som feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokalt infektionssymtom såsom ömhet i halsen/svalget/munnen eller besvär med urinen skall du kontakta din läkare omedelbart. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera möjlig nedgång av vita blodkroppar (agranulocytosis). Det är viktigt att informera läkaren om ditt läkemedel.

• Tala om för din läkare om du eller någon familjemedlem har en glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD), eftersom det finns en risk för dig att få anemi av ciprofloxacin.

• Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Ciprofloxacin Bluefish, kontakta en ögonläkare omedelbart.

• Din hud blir känsligare för solljus eller ultraviolett ljus (UV) när du tar Ciprofloxacin Bluefish. Undvik exponering för starkt solljus och konstgjort UV-ljus såsom solarier.

Andra läkemedel och Ciprofloxacin Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inte Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet (se avsnitt 2: ”Använd inte Ciprofloxacin Bluefish”).


Du måste tala om för din läkare om du tar andra läkemedel som kan förändra din hjärtrytm, läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika ( t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricykliska antidepressiva, vissa bakteriedödande medel ( som tillhör gruppen makrolider), vissa antipsykotika.


Det är känt att följande läkemedel interagerar med Ciprofloxacin Bluefish i din kropp. Att ta Ciprofloxacin Bluefish tillsammans med dessa mediciner kan påverka den terapevtiska effekten av dessa mediciner. Det kan även öka risken för att uppleva biverkningar.


Tala om för din läkare om du tar:

• warfarin, nicoumalone, phenprocumonum, fluindion eller andra antikoagulantia (förtunnar blodet)

• probenecid (mot gikt)

• metoklopramid (mot illamående och migrän)

• omeprazol (mot magsår, matsmältningsbesvär, halsbränna och Zollinger-Ellison syndrom)

• ciklosporin (dämpar immunförsvaret)

• methotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis, reumatoid artrit)

• teofyllin (mot andningsproblem)

• tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)

• klozapin (ett antipsykotikum)

• ropinirol (mot Parkinsons sjukdom)

• fenytoin (mot epilepsi)

• olanzapin (ett antipsykotikum)

• glibenklamid (mot diabetes)


Ciprofloxacin Bluefish kan öka nivåerna av följande substanser i ditt blod:

• pentoxifyllin (för cirkulationsstörningar)

• koffein

• lidokain (ett bedövningsmedel)

• sildenafil (mot erektionsproblem)

• duloxetin (mot depression, oro, smärta, stress)

• agomelatine (mot depression)

• zolpidem (sömnmedel)


Vissa läkemedel kan minska effekten av Ciprofloxacin Bluefish. Tala om för din läkare om du tar eller vill ta:

• antacida

• mineraltillskott

• sukralfat

• fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer)

• mediciner eller tillskott innehållande kalcium, magnesium, aluminium eller järn.

Om dessa preparat är viktiga för dig, ta Ciprofloxacin Bluefish omkring 2 timmar före eller inte tidigare än 4 timmar efter dem.

Ciprofloxacin Bluefish med mat, dryck och alkohol

Såvida du inte tar Ciprofloxacin Bluefish under måltid, ät eller drick inte någon mejeriprodukt (såsom mjölk eller yoghurt) eller drycker med kalciumtillskott när du tar tabletterna eftersom det kan påverka upptaget av den aktiva substansen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Bluefish under graviditet. Tala om för din läkare om du planerar att bli gravid.

Ta inte Ciprofloxacin Bluefish under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk och kan vara skadligt för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ciprofloxacin Bluefish kan göra så att du känner dig mindre uppmärksam. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Framför inte fordon eller använd maskiner förrän du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin Bluefish. Om du är osäker, tala med din doktor.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ciprofloxacin Bluefish

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 personer förväntas få dem)

- illamående, diarré

- ledsmärtor hos barn


Mindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 personer förväntas få dem)

- svampinfektioner

- en hög koncentration av eosinofiler, en typ av vita blodkroppar

- aptitlöshet (anorexi)

- hyperaktivitet eller agitation

- huvudvärk, svindel, sömnproblem eller smakförändringar

- kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsbesvär/halsbränna) eller gaser i magen

- ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)

- utslag, klåda eller nässelutslag

- ledsmärta hos vuxna

- dålig njurfunktion

- smärtor i muskler och i skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber

- ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett speciellt ämne i blodet)


Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 personer förväntas få dem)

- inflammation i tarmen (kolit) förknippat med antibiotikaanvändning (kan vara dödligt i mycket sällsynta fall) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

- förändringar av blodvärdet (leukopeni, leukocytos, neutropeni, anemi), ökad eller minskad mängd av blodkoagulationsfaktor (trombocyter)

- allergisk reaktion, svullnad (ödem) eller snabb svullnad i huden och slemhinnor (angioödem)

- förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

- förvirring, desorientering, oroskänsla, konstiga drömmar, depression vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende eller hallucinationer

- myrkrypningar, ovanlig känselförnimmelse, nedsatt känslighet i huden, darrningar, kramper (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), yrsel

- problem med synen

- öronsusningar, förlorad hörsel, försämrad hörsel

- hjärtklappning, (takykardi)

- vidgade blodkärl (vasodilatation), lågt blodtryck eller svimning

- andfåddhet inklusive astmatiska symtom

- leverpåverkan, gulsot (kolestatisk ikterus) eller hepatit

- ljuskänslighet (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

- muskelsmärta, inflammation i lederna, ökad muskelspänning eller kramp

- njursvikt, blod eller kristaller i urinen (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), inflammation i urinvägarna

- vätskeretention eller uttalad svettning

- förhöjda nivåer av enzymet amylas


Mycket sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 peronser förväntas få dem):

- minskat antal av en speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); en allvarlig nedgång av en typ av vita blodkroppar (agranulocytos); nedgång i antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), vilket kan vara dödligt, och benmärgsdepression vilken också kan vara dödlig (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

- allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chock, vilket kan vara dödligt serumsjuka) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

- mental störning (psykotisk reaktion) vilket i sällsynta fall kan leda till självmordstankar och självmordsbeteende (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)

- migrän, förändrad koordination, ostadig gång, förändrat luktsinne (olfactorisk rubbning), tryck på hjärnan (intrakraniellt tryck)

- förvanskning av färgseendet

- inflammation i blodkärlens väggar (vaskulit)

- pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

- levercellsdöd (levernekros) kan i mycket sällsynta fall leda till livshotande leversvikt

- små punktformiga blödningar under huden (petekier); olika hudåkommor eller hudutslag (till exempel, den potentiellt dödliga Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)

- muskelsvaghet, seninflammation, senruptur – speciellt den stora senan på baksidan av hälen (Arkillessenan) (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish), försämring av symtomen av myastenia gravis (se avsnitt 2: Var särskilt försiktig med Ciprofloxacin Bluefish)


Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- problem relaterade till nervsystemet såsom smärta, brännande känsla, stickningar, domningar och/eller svaghet i extremiteterna

- hjärtproblem: onormalt snabb hjärtrytm, livshotade oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete)

- akut generaliserat exantematös pustulos (AGEP) – typ av hudsjukdom som orsakar röda blåsor på huden.

- ökad blodförtunnande effekt vid samtidig behandling med anti-koagulantia så som warfarin.

- mycket exalterad känsla (mani) eller en känsla av stor optimism och överaktivitet (hypomania)

- allvarlig överkänslighetsreaktion kallad DRESS (läkemedelsreaktion med eosinofila och systemiska symtom)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


5. Hur Ciprofloxacin Bluefish ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ciprofloxacin (i form av ciprofloxacinhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E 460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K30), kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesiumstearat (E 470b).

Filmdragering: hypromellos (E 464), makrogol 400, titandioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg: Vita till benvita, runda, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F”, ”23” på båda sidor om en skåra på den andra sidan.

Tabletten kan delas i lika stora delar.

500 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter med en skåra på ena sidan och präglade med ”F 22” på den andra sidan.

Tabletten kan delas i lika stora delar.

750 mg: Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter präglade med ”C” på ena sidan och ”93” på den andra sidan.

Blisterförpackning: 6/8/10/14 tabletter per blister.

6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 eller 120 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-05-23


Source: http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20061229000022


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

How to make an effective PowerPoint presentation Tilidin comp stada tropfen dosierung ciprofloxacin

Ciprofloxacin presentation Aristopharma Ltd. Product Details
Ciprofloxacin presentation Resultat - FASS Allmänhet
Ciprofloxacin presentation Antibiotic ear drops Mr Daniel Tweedie - Consultant
Ciprofloxacin presentation Augmentin - eMedTV: Health Information Brought To Life
Ciprofloxacin presentation CAPRI fsnc
Ciprofloxacin presentation Calamo - Prueba - m
Ciprofloxacin presentation Ciplox-500 (Ciprofloxacin Hydrochloride) - 500mg (10)
Ciprofloxacin presentation Ciprofloxacin ear drops: Indications, Side Effects
Ciprofloxacin presentation Diverticulitis - m
EASL - Clinical Practice Guidelines Hotel Aracaju Algas Marinhas Is UTI possible from drinking too much water? -Doctors Klebsiella species (K. pneumoniae, K. oxytoca, K) Liver Function Tests for Hepatitis C: Why It s Done, Results MOHAIR Produkty Antikvarit pri Justinom Palci Tuberculosis of Spine Presentation and Treatment Bone and Spine
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra