BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250

Yderligere information

Anvendelsesområder

Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

Vejledning i brug af antibiotika

Generel information

Doseringsforslag

Bivirkninger

Graviditet

Amning

Tilskud

Udlevering

Pris DDD

Relevante links

Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen

J01MA02

Amning | Andre anvendelsesområder | Anvendelsesområder | Bivirkninger | Bloddonor | Dispenseringsform | Doping | Doseringsforslag | Egenskaber, håndtering og holdbarhed | Farmakodynamik | Farmakokinetik | Firma | Forgiftning | Forsigtighedsregler | Foto og identifikation | Graviditet | Hjælpestoffer | Indholdsstoffer | Instruktioner | Interaktioner | Kontraindikationer | Pakninger, priser, tilskud og udlevering | Patientsikkerhed | Schengen-attest (pillepas) | Substitution | Tilskud | Trafik

 

 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, især infektioner med gramnegative bakterier, fx urinvejsinfektioner, gastro-intestinale infektioner, sepsis, peritonitis samt visse tilfælde af osteomyelitis og bindevævsinfektioner. 
 • Lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. Se endvidere Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012). 

Se endvidere:

Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug)

Vejledning i brug af antibiotika

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne. 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Ved alvorlige infektioner og/eller infektioner forårsaget af mikroorganismer med moderat følsomhed, som fx Pseudomonas aeruginosa, kan dosis øges til 750 mg 2 gange i døgnet.


Forebyggelse ved meningokoksygdom 


Behandling af ukompliceret gonoré 

 • 500 mg som éngangsdosis, hvis gonokokkerne er følsomme; ca. 60% af gonokokker i Danmark er resistente over for ciprofloxacin.


Akut pneumonisk eksacerbation af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeroginosa 

 • Børn > 5 år. 40 mg/kg legemsvægt/døgn, højst 1.500 mg, fordelt på 2 doser. Se endvidere speciallitteratur.


Komplicerede urinvejsinfektioner eller pyelonefritis 

 • Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt hver 12. time, højst 750 mg pr. dosis.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne
 • GFR 31-60 ml/min. Højst 1.000 mg i døgnet.
 • GFR ≤ 30 ml/min. Højst 500 mg i døgnet.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Generelt om doseringsforslag

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med tizanidin.
 • Ved behandling af forsøgsdyr med ciprofloxacin er der set beskadigelse af ledbrusken. Ciprofloxacin bør derfor indtil videre ikke anvendes til behandling af børn i voksealderen. Dog kan det gives til børn som engangsdosis til profylakse mod meningokoksygdom og til børn over 5 år med akut forværring af cystisk fibrose forårsaget af Pseudomonas aeruginosa.
 • Bør generelt ikke anvendes til patienter, som har haft senesygdomme relateret til behandling med quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med stor forsigtighed til patienter med epilepsi eller anden særlig risiko for kramper, idet midlet nedsætter krampetærsklen.
 • Forsigtighed ved brug til patienter med myasthenia gravis.
 • Ved tegn på polyneuropati og senesygdomme, fx tendinitis (fx smertefuld hævelse eller inflammation) og seneruptur (specielt af akillessenen), skal behandlingen med ciprofloxacin seponeres.
 • Pga. risiko for fotosensibilisering bør patienter i behandling med ciprofloxacin undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.
 • Patienter skal informeres om straks at kontakte:
  • Øjenlæge, hvis de oplever synsnedsættelse eller andre påvirkninger af øjnene.
  • Egen læge, hvis de får symptomer på neuropati. Ved disse symptomer bør ciprofloxacin seponeres for at hindre udvikling af en irreversibel tilstand.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Eosinofili.
Artralgi.
Agitation, Hyperaktivitet, Svimmelhed.
Superinfektion med svampe.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverinsufficiens, Pseudomembranøs colitis.
Dyspnø, Hypotension, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Artritis.
Angst, Depression, Dysæstesi, Hallucinationer, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Synkope, Tremor, Øget muskeltonus.
Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Høretab, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Levercellenekrose, Pancreatitis.
Vasculitis.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Forværret myasthenia gravis, Muskelsvaghed, Seneruptur.
Benign intrakraniel trykstigning, Gangforstyrrelser, Intrakraniel trykstigning, Koordinationsbesvær, Migræne, Psykose.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Forhøjet INR.
Hypomani, Mani, Perifer neuropati.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Evt. med suicidale tanker eller adfærd.  

Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

Udvikles meget sjældent til livstruende leversvigt. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme tendinitis og seneruptur (specielt akillessenen), af og til bilateralt.
 • Inflammation og rupturer af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med ciprofloxacin.
 • Risikoen for tendinopati er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med kortikosteroider.
 • Behandling medfører risiko for superinfektion med resistente bakterier og svampe.

Se endvidere generelt om bivirkninger

Interaktioner

 • Ciprofloxacin øger AUC for tizanidin 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Jernpræparater hæmmer absorptionen af ciprofloxacin, og derfor bør ciprofloxacin og jern indtages med mindst 4 timers interval. Calcium, inkl. mælkeprodukter, samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter absorptionsfraktionen af ciprofloxacin. Derfor bør ciprofloxacin indtages 1-2 timer før eller mindst 4 timer efter ovennævnte midler.
 • Ciprofloxacin kan øge plasmakoncentrationen af zolpidem, og samtidig brug frarådes.
 • Ciprofloxacin hæmmer den mikrosomale hepatiske metabolisering af theophyllin. Plasmakoncentrationen af theophyllin bør derfor kontrolleres, og dosis evt. nedsættes ved samtidig indgift af ciprofloxacin.
 • Ciprofloxacin har i enkelte tilfælde medført øget virkning af glibenclamid. Årsagen er ukendt.
 • Udskillelsen af methotrexat via nyrerne hæmmes, hvilket kan give forhøjede plasmakoncentrationer.
 • Dosisjustering af ropivacain, sildenafil, theophyllin og warfarin kan være nødvendig ved samtidig brug af ciprofloxacin.
 • Dosisreduktion af ciprofloxacin kan være nødvendig ved samtidig brug af diclofenac.
 • Sucralfat nedsætter AUC for ciprofloxacin med 90-95%, og sucralfat bør gives mindst 6 timer før ciprofloxacin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kan anvendes ved kortvarig behandling i 1. trimester. Der er data for ca. 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Da dyreforsøg hos juvenilt afkom hos primater har vist tegn på bruskskader, er der forbehold for anvendelse hos børn og nyfødte. Dette er dog aldrig med sikkerhed påvist i humane data, og validiteten af denne ekstrapolation er omdiskuteret. Behandling frarådes i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 2,6%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Pseudomembranøs colitis er beskrevet hos et to måneder gammelt barn, hvor moderen indtog ciprofloxacin i 6 dage.
Generelt har fluorquinoloner ikke været anvendt til børn på grund af bekymring for skader på voksende led, som er set i dyreforsøg. Humane studier tyder dog ikke på en risiko. 


Se endvidere

Klassifikation - amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Se endvidere bloddonorers karantæneforhold

Farmakodynamik

 • Hæmmer specifikt bakteriens DNA-gyrase.
 • Hæmningen resulterer i bakteriedrab.
 • Den tilsvarende humane topoisomerase er så forskellig fra gyrasen, at ciprofloxacin ikke har nogen virkning på de menneskelige cellers DNA.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ciprofloxacin er relativt bredspektret. 
  • Det er primært virksomt over for næsten alle gramnegative stave.
  • Det gælder således Enterobacteriaceae, hvor MIC ligger mellem 0,025 og 0,050 mikrogram/ml. 
  • Forekomsten af ciprofloxacinresistente enterobakterier er dog stigende i Danmark. 
  • Det er også virksomt over for de øvrige gramnegative stave, således:
   • Pseudomonas spp.
   • Aeromonas spp.
   • Pasteurella spp.
   • Haemophilus spp.
   • Campylobacter spp.
   • Legionella spp.
   • Acinetobacter spp.
   • Brucella spp.
    For disse mikroorganismer ligger MIC under 0,5 mikrogram/ml. 
  • Det er særdeles virksomt over for Neisseria meningitidis med MIC-værdier under 0,01 mikrogram/ml. 
  • Over for de grampositive bakterier er ciprofloxacin også effektivt med MIC-værdier på ca. 0,5-1,0 mikrogram/ml, dog med undtagelse af stafylokokker, enterokokker og pneumokokker, som må betegnes som resistente. 
  • Listeria monocytogenes og Corynebacteria er følsomme. 
  • Anaerobe bakterier er - bortset fra peptostreptokokker - resistente over for ciprofloxacin. 
  • De fleste Chlamydia trachomatis og Nocardia spp. er resistente. 
  • Øverste grænse for MIC for bakterier, som kan betegnes som fuldt følsomme over for ciprofloxacin, er 1 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Ca. 70% absorberes fra tyndtarmen, resten udskilles uomdannet med fæces.
 • Absorptionsfraktionen påvirkes ikke ved samtidig fødeindtagelse, men absorptionshastigheden er størst ved indgift på tom ventrikel.
 • Efter indgift af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på ca. 2,5 mikrogram/ml i løbet af 60-90 minutter.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Stoffet trænger ind i cellerne, og der opnås høje vævskoncentrationer. 
 • Udskilles i sputum og passerer til en vis grad blod-hjernebarrieren.
 • Koncentrationen i spinalvæsken er ca. 20% af den tilsvarende koncentration i plasma ved ikke-inflammerede meninges.
 • Der er endnu kun sparsomme erfaringer vedr. stoffets anvendelse til behandling af bakteriel meningitis. 
 • Udskilles gennem nyrerne. 
 • Ca. 10% omdannes til metabolitter. 
 • Ca. 15% udskilles med galden, hvor koncentrationen er ca. 3 gange plasmakoncentrationen.

Indholdsstoffer

Ciprofloxacin

Hjælpestoffer

Firma

Actavis

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 008451

10 stk.

58,75 23,50
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 008718

10 stk.

29,60 5,92
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 008740

20 stk.

36,40 3,64

Se generelt om tilskud

Se generelt om udlevering

Se generelt om pris DDD

Substitution

Se generelt om substitutionsregler

Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg

Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg

Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg

Ciprofloxacin "Orion" Orion Pharma, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 250 mg

 

Cifin STADA Nordic, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg

Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg

Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin, filmovertrukne tabletter 500 mg

 

Foto og identifikation

Præg:

C, 250

Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg

 

 

 

Præg:

C 500

Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg

 

 

 

 

 

2017-04-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. august 2017

Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.

 

 

Køn: Kvinde Mand

P-kreatinin:

mikromol/liter 

 

Alder (> 17 år):

år 

 

Estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) beregnes ud fra CKD-EPIkrea-formlen uden racekorrektion:


Kvinder ≤ 62 mikromol/liter: 144 x (P-kreatinin/(0,7 x 88,4))-0,329 x 0,993Alder

Kvinder > 62 mikromol/liter: 144 x (P-kreatinin/(0,7 x 88,4))-1,209 x 0,993Alder

Mænd ≤ 80 mikromol/liter: 141 x (P-kreatinin/(0,9 x 88,4))-0,411 x 0,993Alder

Mænd > 80 mikromol/liter: 141 x (P-kreatinin/(0,9 x 88,4))-1,209 x 0,993Alder

Reference: KDIGO: “Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease”.   Kidney International Supplements (2013) 3, viii, januar 2013.


Source: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4682


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Meningitis - hjernehindebetndelse Cipro drug group

Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Antibiotikavejledning - generelt
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Ciprofloxacin Actavis
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 21CEC High Quality Pharmaceuticals Manufacturer and
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 8 C17H21ClFN3O4 - PubChem
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Anyone else Become Lactose Intolerant during Pregnancy
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Chronic suppurative otitis media - PubMed Central (PMC)
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Cipro Clima: Quando andare - Guida Europa - guide
Bredspektret antibiotika ciprofloxacin 250 Cipro itching - MedHelp
Ciprofloxacin (zur Einnahme) Ciprofloxacin ointment - ophthalmic, Ciloxan - MedicineNet Conditions that Bactrim DS Oral Treats - WebMD Dog Ears - Newman Veterinary Infants Simethicone Oral : Uses, Side Effects, Interactions Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance Musique PASO DOBLE!
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra